الدورة

اسم الكتاب المؤلف السعر اسم دار النشر موقع دار النشر
گرد و کو نافیع مه زهه ر 6000 خانی -سقز
حوکمی خاچ م. ئاران 2000 خانی -سقز
هه ناسه کانی جیژوان مه هدی فه لاحی 2000 خانی -سقز
به ده س بایه کی نامووه م. ئاران 3000 خانی -سقز
کفت و که ف هادی مورادی 2000 خانی -سقز
قاوخی گوله به روژه نیان فاتمی 2000 خانی -سقز
زه وی سه خت و ئاسمان دوور مارف ئاغایی 5000 خانی -سقز
ئاسوی روون و په ندی پیشینیان حافز مه هابادی 15000 خانی -سقز
گابور سه ید قادر هیدایه تی 4000 خانی -سقز
توقی عه زازیل سه ید قادر هیدایه تی 4000 خانی -سقز
زینوی به ته م کامران حامدی 6000 خانی -سقز
هاواره به ره و میرزا فه تاح ئه میری 6000 خانی -سقز
هه را و تووریی محه مه د ره مه زانی 6000 خانی -سقز
مزگینی محه مه د ره مه زانی 3000 خانی -سقز
ئه م چیرو کانه زور ژنانه ن سارا سادق زاده 2000 خانی -سقز
ئه فسانه کوردییه کان رسوول حسه ینی 5000 خانی -سقز
چیرو خه و شه وانی زستان رسوول حسه ینی 4000 خانی -سقز
چیرو که خه و شه وانی پاییز رسوول حسه ینی 4000 خانی -سقز
خه وزران سراج بناگه ر 5000 خانی -سقز
قولولو سراج بناگه ر 5000 خانی -سقز
به خته وران دولی قه ره سوو رسوول حسه ینی 10000 خانی -سقز
ماسیه گچکه ره شتاله که جه لال رئوفی 2000 خانی -سقز
شیعری ژنانی جیهان لیلا سالحی 5000 خانی -سقز
نیشتمان رزگار لوتفی 3000 خانی -سقز
وه رزی سکالا ئه یووب میرزایی 3000 خانی -سقز
هلین کلیر کی بو له یلا ده شتی 3000 خانی -سقز
شه واره که ریم سارده کوسانی 2000 خانی -سقز
دیوانی راوچی که ریم سارده کوسانی 4000 خانی -سقز
دیوانی راوچی که ریم سارده کوسانی 4000 خانی -سقز
نیشتمان به زمانی با فه رووخ نیعمه ت پور 4000 خانی -سقز
فه رهه نگی زاراوه کانی هاواره به رو میرزا جه مال کاره شی 3000 خانی -سقز
به ردیک له به ردیک سه ید قادر هیدایه تی 3000 خانی -سقز
ماکه کانی چیروک ئه حمه د چاک 3000 خانی -سقز
زنه عومه ر خوسره وی 4000 خانی -سقز
نه قله نوقله کان بابه گیانم زاهید ئارمی 3000 خانی -سقز
مه رگه ژین بریا کاکه سوری 3000 خانی -سقز
ژانی گه ل ئیبراهیم ئه حمه د 4000 خانی -سقز
نیار هیوا قاره مانی 3000 خانی -سقز
روژ ژمیری شاریک ده سه ی نوو سه ران 15000 خانی -سقز
شاری ئه وین حه سه ن فیز به خش 4000 خانی -سقز
چوار مه قاله ی عه روزی عومه ر فاروقی 3000 خانی -سقز
خه ج خالید خاکی 2000 خانی -سقز
سل و ترسی سه قز نافیع مه زهه ر 3000 خانی -سقز
شنه ی پشکووتن ئه مین گه ردیگلانی 6000 خانی -سقز
شه پولی ئه وین جه عفه ر سلیمانی 3000 خانی -سقز
لافیا هه سیار روستمی 4000 خانی -سقز
بو بی تاقه تی شاعر بوم سه لاح محه ممه دی 3000 خانی -سقز
هینه کانم له چاو قالاو ئاکام کوسه ری 3000 خانی -سقز
گورانی شینی ژنی چلتوک چن عه تا وه له دی 3000 خانی -سقز
چاره کی بو نسیان که مال شنگالی 3000 خانی -سقز
ئه سپایی که وتن که مال شنگالی 3000 خانی -سقز
قالاو یانی قه فه سیک که مال شنگالی 3000 خانی -سقز
مه رگ دو ست ترین دره خت هه رمان وه تمانی 4000 خانی -سقز
بالوره ی با ئه سعه د زوهرابی 3000 خانی -سقز
پرتوکیک ته نیا بو دلی خوم غه فوور پیرزاده 4000 خانی -سقز
شوینیک ده دوزمه وه بو مه رگ هه رمان وه تمانی 4000 خانی -سقز
وت و ویژ زکریا بزدوده 3000 خانی -سقز
خولیاکانی ئاغای مروف چنور سه عیدی 4000 خانی -سقز
گه ران به دوای کلین کامیل ئه فشار 3000 خانی -سقز
با زور شت له گه ل خوی نابات هیمن عه بدوللاپور 3000 خانی -سقز
باوه توان و چه ن چیروکی تر ئاکو عه باسی 4000 خانی -سقز
کورته چیروکه کونه کان دونیا محه ممه د ئه مین مه جیدیان 6000 خانی -سقز
جومعه کان سه عید نه جاری 3000 خانی -سقز
قازانجی روک خووری خالید عه لیزاده 3000 خانی -سقز
زارا خالید عه بدوللاههی 3000 خانی -سقز
لالوت نادر نیروومه ند 4000 خانی -سقز
دوران بی خه به ری حیبه لا 6000 خانی -سقز
شمشالی سیحراوی ره حیم لوقمانی 2000 خانی -سقز
میخائیل باختین به ختیار سه جادی 4000 خانی -سقز
سی وتار له سهر ئه ده بیاتی کوردی حوسین محه مه د زاده 3000 خانی -سقز
ده وله ت و کومه لگای مه ده نی حوسین محه مه د زاده 3000 خانی -سقز
کاره ساتی میژوی عه زیز وه لیانی 6000 خانی -سقز
أرشيف الأخبار
تاريخ الخبر

استفتاءات
بنظرك.. هل حقق المعرض العام الماضي أهدافه؟
كتب المعرض
اسم الكتاب